Έντυπα

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, απαιτείται η χρήση της τελευταίας έκδοσης των εντύπων, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Τυποποιημένα Έντυπα Επιτροπής Ερευνών 
Διοικητικά Έντυπα
  Κωδικός   Τίτλος Εντύπου   Έναρξη Ισχύος  Έκδοση 
 Δ.0  Δ.0-Συνοδευτικό Πρότασης  23/02/11  Έκδοση 3
 Δ.1  Δ.1-Αποδοχή Διαχείρισης Έργου  15/01/18  Έκδοση 7
 Δ.2  Δ.2-Προϋπολογισμός Έργου  21/12/17  Έκδοση 6
 Δ.2α  Δ.2α-Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου  21/12/17  Έκδοση 2
 Δ.3  Δ.3-Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης  20/11/18  Έκδοση 1
 Δ.5 Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών  21/11/18  Έκδοση 8
 Δ.6α  Δ.6α-Στοιχεία Εταιρείας για Ανάθεση Έργου  15/06/16  Έκδοση 4
 Δ.6  Δ.6-Κατάσταση Αμοιβόμενων Τρίτων   21/11/18  Έκδοση 11
 Δ.7  Δ.7-Κατάσταση Απασχολούμενων με Εξαρτημένη Σχέση  03/04/14  Έκδοση 4
 Δ.8  Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών 
 20/11/18  Έκδοση 12
 Δ.8α  Δ.8α-Πρακτικό Παραλαβής Διαγωνισμού  23/04/12  Έκδοση 1
 Δ.9  Δ.9-Οικονομικά-Επιστημονικά Παραδοτέα Έργου (Για την καταχώρηση στο έγγραφο μεγάλων κειμένων, συνιστάται η χρήση έκδοσης Microsoft Office 2007 και μετέπειτα)  23/02/11  Έκδοση 3
 Δ.10  Δ.10-Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας  01/06/13  Έκδοση 4
 Δ.10α  Δ.10α-Μηνιαίο Συνολικό Φύλλο Εργασίας  01/06/13  Έκδοση 1
 Δ.11  Δ.11-Αίτηση για χρηματοδότηση συνεδρίου  23/02/11  Έκδοση 3
 Δ.12  Δ.12-Πρακτικό Πρότασης Κατακύρωσης Διαγωνισμού (Για την καταχώρηση στο έγγραφο μεγάλων κειμένων, συνιστάται η χρήση έκδοσης Microsoft Office 2007 και μετέπειτα)  01/03/15  Έκδοση 4
 Δ.12α  Δ.12α-Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας  20/11/18  Έκδοση 2
Οικονομικά Έντυπα
 Κωδικός  Τίτλος Εντύπου  Έναρξη Ισχύος  Έκδοση 
 O.01  O.01-Εντολή Προκαταβολής  24/05/16  Έκδοση 7
 O.02  O.02-Απόδοση Προκαταβολής  24/05/16  Έκδοση 7
 O.03  O.03-Εντολή Πληρωμής για Συνεργαζόμενο Φορέα  23/02/11  Έκδοση 3
 O.04  O.04-Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών  24/05/16  Έκδοση 4
 Ο.04α  O.04α-Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών Πανεπιστημιακών Υποτρόφων  03/04/14  Έκδοση 1
 O.05  O.05-Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Υλικών & Υπηρεσιών  21/11/18  Έκδοση 5
 O.06  O.06-Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Μετακινήσεων  21/11/18  Έκδοση 4
 O.07  O.07-Κατάσταση Αμειβόμενων Πανεπιστημιακών  23/02/11  Έκδοση 3
 O.08  O.08-Κατάσταση Αμειβόμενων Τρίτων  26/04/17  Έκδοση 7
 O.09  O.09-Κατάσταση Αμειβόμενων με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας  23/02/11  Έκδοση 3
 Ο.09α  O.09α-Κατάσταση Αμοιβών Πανεπιστημιακών Υποτρόφων  03/04/14  Έκδοση 1
 O.10  O.10-Πίνακας Εξοπλισμού (Όργανα - Υλικά)  23/02/11  Έκδοση 3
 O.11  O.11-Πίνακας Αναλωσίμων  23/02/11  Έκδοση 3
 O.12  O.12-Πίνακας Λοιπών Εξόδων  23/02/11  Έκδοση 3
 O.13  O.13-Πίνακας Στοιχείων για Αποκτήσεις από το Εξωτερικό  23/02/11  Έκδοση 3
 O.14  O.14-Ημερολόγιο Κίνησης  07/03/16  Έκδοση 5
 O.14α  Ο.14α-ΕΝΤΟΛΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  07/03/16  Έκδοση 1
 O.14β  O.14β-ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  07/03/16  Έκδοση 1
Έντυπα Αιτήσεων
  Κωδικός  Τίτλος Εντύπου  Έναρξη Ισχύος  Έκδοση
 Aτ.01  Aτ.01 - Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων  23/02/11  Έκδοση 3
 Ατ.01α  Ατ.01α - Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από Συνεργάτες  23/02/11  Έκδοση 3
 Aτ.01β  Aτ.01β - Ηλεκτρονική καταχώρηση ωρών Timeheets
 17/12/13  Έκδοση 1
 Ατ.02  Ατ.02 - Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων  23/02/11  Έκδοση 3
 Ατ.03  Ατ.03 - Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έργου  23/02/11  Έκδοση 3
 Ατ.04  Ατ.04 - Αίτηση για απαλλαγή ΦΠΑ σε ευρωπαικό έργο  23/02/11  Έκδοση 3
 Ατ.04α  Ατ.04α -Αίτηση βεβαίωσης πιστότητας μετάφρασης  23/02/11  Έκδοση 3
 Ατ.04β  Ατ.04β - Βεβαίωση Εγκατάστασης Εξοπλισμού Για Απαλλαγή ΦΠΑ  23/02/11  Έκδοση 3
 Ατ.04γ  Ατ.04γ - Έντυπο βεβαίωσης έναρξης χρήσης εξοπλισμού  23/02/11  Έκδοση 3
 Ατ.04δ  Ατ.04δ - Βεβαίωση Αναγκαιότητας Για Απαλλαγή ΦΠΑ  23/02/11  Έκδοση 3
 Ατ.05  Ατ.05 - Αίτηση Άδειας  23/02/11  Έκδοση 3
 Ατ.05α  Ατ.05α - Αίτηση Άδειας Μετακίνησης για Υπηρεσιακούς Λόγους  29/01/18  Έκδοση 3
 Ατ.06  Ατ.06 - Αίτηση Μετακίνησης Εξωτερικών Συνεργατών Χωρίς Αμοιβή  23/02/11  Έκδοση 3
 Ατ.07  Ατ.07 - Αίτηση για έκδοση δελτίου αποστολής  23/02/11  Έκδοση 3
 Ατ.08  Ατ.08 - Αίτηση Χορήγησης Δικαιολογητικών  23/02/11  Έκδοση 4
 Ατ.09  Ατ.09 - Αίτηση Έκδοσης Μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών  23/02/11  Έκδοση 2
 Ατ.10  Ατ.10 - Αίτηση Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής  14/01/11  Έκδοση 1
 Ατ.11  Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου  30/11/12  Έκδοση 5
 Ατ.12  Ατ.12 - Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  30/08/18  Έκδοση 3
 Ατ.12α Ατ.12α - Αίτηση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης  11/01/18  Έκδοση 1
 Ατ.13α  Ατ.13α - Εντολή-Εξουσιοδότηση ΦΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων  23/02/18  Έκδοση 3
 Ατ.13β  Ατ.13β - Εντολή-Εξουσιοδότηση ΝΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων  23/02/18  Έκδοση 2
 Ατ.13γ  Ατ.13γ - Bank Account Application Form  23/02/18  Έκδοση 2
Έντυπα Καταγραφής
  Κωδικός  Τίτλος Εντύπου  Έναρξη Ισχύος  Έκδοση
 Κτ0.01  Κτ0.01 - Customer Satisfaction Questionnaire  23/02/11  Έκδοση 2
 Κτ0.02  Κτ0.02 - Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη  23/12/14  Έκδοση 3
 Κτ0.03  Κτ0.03 - Καταγραφή Παραπόνων Πελάτη  23/02/11  Έκδοση 2
 Κτ1.02  Κτ1.02 - Καταγραφή Ερωτημάτων-Παραπόνων Συνεργατών  23/02/11  Έκδοση 3
 Κτ8.38  Κτ8.38 - Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών  23/12/14  Έκδοση 4
e-max.it: your social media marketing partner