Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ονοματόγραμμα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το αναλυτικό ονοματόγραμμα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 

AA Περιγραφή Υπεύθυνος
1 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Ντέτσικας Γ.
Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (ΥΔΥ)
2 Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης  Σερβετάς Α.
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΥ)
3 Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Σκολαρίκη Χ.
4 Υπεύθυνος Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης Επιτροπής Ερευνών Σκολαρίκη Χ.
5 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Προβατά Ν.
6 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Χριστοδουλή Ε.
7 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Παπαδοπούλου Τα.
8 Υπεύθυνος Γραφείου Διαχείρισης Εντάξεων και Προϋπολογισμού Έργων Λαγού Αικ.
9 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Ντόβα Λ.
10 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Φωτίου Ευ.
11 Υπεύθυνος Γραφείου Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Σκολαρίκη Χ.
12 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Δημητριάδης Σ.
13 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Φωτίου Ευ.
14 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Κύργιος Ν.
15 Υπεύθυνος Γραφείου Τήρησης Αρχείου Δούκας Η.
16 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Πολυχρονιάδου Ν.
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων (ΠΑΠΕ)
17 Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Έργων Τσιάρα Β.
18 Υπεύθυνος Γραφείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Τσιάρα Β.
19 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Αλεξίου Α.
20 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Βασδέκη Μ.
21 Υπεύθυνος Γραφείου Παρακολούθησης Έργων Τσιάρα Β.
22 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Αλεξίου Α.
23 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Βασδέκη Μ.
24 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Ζώτου Α.
25 Υπεύθυνος Γραφείου Μεταφοράς και Αξιοποίησης Τεχνογνωσίας - Τεχνολογίας Τσιάρα Β.
26 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Κύργιος Ν.
Τμήμα Υποστήριξης Διοικητικών Διαδικασιών Έργων (Άρτα) (ΥΔΔΕ)
27 Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Διοικητικών Διαδικασιών Έργων (Άρτα) Μαρέτας Δ.
28 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Μαργώνη Β.
29 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Ρούμπος Λ.
30 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Τολίδης Κ.
Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠΣΔΠ)
31 Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Διασφάλισης Ποιότητας Σερβετάς Α.
32 Υπεύθυνος Γραφείου Διαχείρισης Ασφάλειας και Τεχνικής Υποστήριξης Σερβετάς Α.
33 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Λίτσιος Γ.
34 Υπεύθυνος Γραφείου Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Σερβετάς Α.
34 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Λίτσιος Γ.
36 Υπεύθυνος Γραφείου Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ποιότητας Σερβετάς Α.
37 Υποστήριξη Διαχείρισης Ποιότητας  Τσιάρα Β.
38 Υποστήριξη Διαχείρισης Ποιότητας  Μαρέτας Δ.
Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης (ΥΟΥ)
39 Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης  Νίκας Λ.
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης (ΟΔ)
40 Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης  Τσώνου Β.
41 Υπεύθυνος Γραφείου Λογιστικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Δαπανών Ζωγάκη Ε.
42 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Κασσή Α.
43 Υπεύθυνος Γραφείου Οικονομικών Συναλλαγών Ζωγάκη Ε.
44 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Κασσή Α.
Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης (Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης) (ΤΔ)
45 Προϊστάμενος Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης Γούσια Α.
46 Επεξεργασία Στοιχείων Ταμειακής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης  Γούσια Α.
Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων (ΠΑΥΜ)
47 Προϊστάμενος Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων Γκανιάτσας Γ.
48 Υπεύθυνος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Προμηθειών Γκανιάτσας Γ.
49 Υποστήριξη Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών Καρμίρης Β.
50 Υποστήριξη Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών Σακελλαρίδης Φ.
51 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Σαφαρίκα Α.
52 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Γκίζας Ν.
53 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Καρράς Κ.
54 Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Προμηθειών Γκανιάτσας Γ.
55 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Σαφαρίκα Α.
56 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Γκίζας Ν.
57 Συνεργάτης Έργου - Υποστήριξη Τμήματος Κρανάς Αθ.
58 Υπεύθυνος Γραφείου Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης Προμηθειών (Άρτα) Βούλγαρη Α.Μ.
Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικών Διαδικασιών Έργων (Άρτα) (ΥΟΔΕ)
59 Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Οικονομικών Διαδικασιών Έργων (Άρτα) Καυκιάς Λ.
60 Υποστήριξη Οικονομικών Διαδικασιών Έργων (Άρτα) Τσαντίλη Κ.
e-max.it: your social media marketing partner