Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι παλαιότερες Ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

19-11-2014
         Κατόπιν συστάσεων που δόθηκαν από Ελεγκτικό Φορέα για έργα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας των Πανεπιστημίων σχετικά με την πάγια εξουσιοδότηση της Επιτροπής Ερευνών προς τον Πρόεδρο για την έγκριση αιτημάτων που αφορούν την Απασχόληση Προσωπικού, δεδομένου ότι αυτή αποκλίνει από τα οριζόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/96 (Φ.Ε.Κ. 826/10.9.96, τ. Β΄), η Επιτροπή Ερευνών ομόφωνα ανακαλεί την παραπάνω πάγια εξουσιοδότ...

30-09-2014
Σας πληροφορούμε πως αντικαταστάθηκε στην ιστοσελίδα μας το έντυπο  Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών.xls Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 5) ορίζεται στις 01/10/2014  ...

23-05-2014
Αξιότιμα μέλη του Πανεπιστημίου,   Με αφορμή την επιστολή που λάβαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α) με το παραπάνω θέμα και η οποία σας έχει κοινοποιηθεί, σας ενημερώνουμε ότι στη μέχρι τώρα καταγραφή του Υπουργείου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν εμφανίζεται να ασχολείται με τα παραπάνω ερευνητικά πεδία. (βλ. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=862&language=el-GR) Προκειμένου να διορθώσουμε τα στοιχεία που παρουσιάζονται, είμαστε σε...

30-04-2014
Αξιότιμα μέλη του Πανεπιστημίου, Με αφορμή το ενημερωτικό υλικό με το παραπάνω θέμα που έχει προωθηθεί σε εσάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιό μας, μέσω του Γραφείο Διαμεσολάβησης δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν την αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων (κατοχύρωση πατεντών, συμφωνίες μεταφοράς πνευματικών δικαιωμάτων, συμφωνίες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών και αναμένοντας την ενισχυμένη σημασία τους στην προγραμματική π...

14-04-2014
      Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας και μετά από επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», σας ενημερώνουμε ότι αίρεται η αναστολή πληρωμής πρόσθετης απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων, καθόσον συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 32 της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13.2.2013....

11-04-2014
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, επισυνάπτεται το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση 2014-2020»....

04-04-2014
Σας πληροφορούμε πως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα τα εξής νέα έντυπα:  Ατ.12 - Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.xls O.04α-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ.xls O.09α-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ.xls  Επίσης αντικαταστάθηκε με νέα έκδοση το έντυπο:  Δ.7-Κατάσταση Απασχολούμενων με Εξαρτημένη Σχέση.xls ...

04-04-2014
Σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης πανεπιστημιακών υποτρόφων (Ν. 4009/2011, άρθρο 29, παρ. 6) και έχοντας υπόψη: τα με αρ. πρωτ. Φ.122.5/6/145269/Β2/8-10-2013 και Φ.122.5/1/14201/Β2/31/1/2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και τις διατάξεις της 2/1391/0022/17-02-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία καθορίστηκαν οι αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πο...

03-04-2014
Με το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 14340/26-10-2012 (το οποίο σας επισυνάπτουμε), σας ενημερώσαμε για τη διαδικασία πληρωμής ερευνητών των πράξεων της δράσης «ΘΑΛΗΣ» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών τους. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένοι ερευνητές δεν έχουν ανοίξει ακόμη τραπεζικούς λογαριασμούς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τα ακόλουθα προβλήματα: Καθυστερήσεις στην υποβολή των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) από τους Ερευνητές στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ....