Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Αποτελέσματα Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα Αποτελέσματα των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ερευνητών για την Υποβολή Προτάσεων.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ερευνητών για την υποβολή προτάσεων είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ)-Β ΦΑΣΗ
9104/2013, 9105/2013
03-07-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 12586/1-7-2013 και 12587/1-7-2013 Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής, στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 9104/17-5-2013 και 9105/17-5-2013 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, γ...

ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Μελέτη νέων χημειοφωταυγών συστημάτων και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό συστατικών τροφίμων, ρυπών σε περιβαλλοντικά δείγματα και ενεργών φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακευτικά σκευάσματα και βιολογικά δείγματα
10776/2013
02-07-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη τo με αριθ πρωτ. 12153/26-6-2013 διαβιβαστικό του Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Αθανάσιου Βλεσσίδη με συνημμένο Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  1077...

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC
10768/2013
02-07-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη τo με αρ. πρωτ. 12270/27-6-2013 διαβιβαστικό του Καθηγητή, κ. Κυριάκου Ταμβάκη με συνημμένο ένα (1) Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  10768/6-6-...

ΑΡΙΣΤΕΙΑ- Σωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία στην Εποχή του LHC
10793/2013, 10794/2013
02-07-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη τo με αρ. πρωτ. 12271/27-6-2013 διαβιβαστικό του Καθηγητή, κ. Κυριάκου Ταμβάκη με συνημμένα δύο (2) Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ.  10793/6-6-...

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – ΒΙΟ-ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (DENOP)
10458/2013, 10459/2013
02-07-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 12289/27-6-2013 και 12287/27-6-2013 Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 10458/4-6-2013 και 10459/4-6-2013 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέρ...

80808
10036/2013, 10037/2013, 10038/2013
26-06-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 11839/20-6-2013, 11847/20-6-2013 και 11842/20-6-2013 Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 10036/30-5-2013, 10037/30-5-2013 και 10038/30-5-2013 Π...

80861
8744/2013
26-06-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 11509/17-6-2013 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής του Επιστημονικά Υπευθύνου, Καθηγητή Δημητρίου Γαλάρη, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 8744/13-5-2013  Πρόσκλησης Εκδή...

80817
9759/2013
26-06-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 11615/18-6-2013 Εισήγηση για την αποδοχή πρότασης ενός (1) φυσικού προσώπου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο  πλαίσιο της μ...

80799
10039/2013
26-06-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 11952/21-6-2013 Εισηγητική Έκθεση,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  10039/30-5-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝ...

80799
3982/2013
14-06-2013
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 11071/10-6-2013 Εισηγητική Έκθεση,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  3982/1-3-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠ...