Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21351/2019
11-06-2019
26-06-2019
Γεώργιο Καψάλη
Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
82332
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή     ON/OFF
Α. Πτυχίο Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
B. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην Πολεοδομία - Χωροταξία ή ισότιμο της αλλοδαπής. Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Δ. Τουλάχιστον δέκα (10) έτη γενική επαγγελματική εμπειρία από κτήσεως πτυχίου. Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Εμπειρία στην υλοποίηση έργων στον τομέα του τουρισμού ή του πολιτισμού

20 μόρια (έως και 3 έργα)

50 μόρια (από 3 έως και 6 έργα)

80 μόρια (άνω των 6 έργων)

B. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2: Θεματικές ενότητες συνέντευξης: Επίπεδο σπουδών, εμπειρίας και ικανότητας των υποψηφίων. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του έργου.

Μη Γνώστης : 0

Εισαγωγικές Γνώσεις : 5

Ενδιάμεσο επίπεδο : 10

Ικανός : 20

Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη του τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας (συμμετοχή στο D3.1.4 Preparation of a study for the religious tourism development in the cross border area). Αποτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού και αναγνώριση και αποτύπωση των δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στην εν λόγω περιοχή. Στο πλαίσιο της Μελέτης θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

 • Εννοιολογία Θρησκευτικού Τουρισμού
 • Ιστορική αναδρομή του Θρησκευτικού Τουρισμού
 • Συστατικά στοιχεία του θρησκευτικού τουριστικού προορισμού
 • Χαρακτηριστικά του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας
 • Χωρική διάρθρωση του θρησκευτικού τουρισμού
 • Μετακινήσεις με σκοπό τις επιτόπιες επισκέψεις για τη συλλογή πρωτογενούς υλικού, με εξοπλισμό του επιλεγέντος φυσικού προσώπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία
 • Χαρτογράφηση θρησκευτικών χώρων (ιεροί τόποι) και σημεία επιχειρηματικού και οικονομικού ενδιαφέροντος (με αναλυτική παρουσίαση της κάθε επιλογής) στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας (βάση γεωχωρικών δεδομένων, αρχεία .shp ή ανάλογα, σε ανοικτά χωρικά υπόβαθρα)
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης (Δημογραφικά στοιχεία, SWOT Ανάλυση, ανάλυση ποιοτικών - ποσοτικών στοιχείων, περιβαλλοντική, χωροταξική ανάλυση κλπ.)
 • Οι επιπτώσεις του θρησκευτικού τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή - Ανάλυση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων
 • Η αγορά του θρησκευτικού τουρισμού - τοποθέτηση στην αγορά
 • Ο Θρησκευτικός Τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης
 • Προοπτικές - Δυνατότητες ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού - Νέο πλαίσιο αναπτυξιακής ώθησης του θρησκευτικού τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας.
 • ΜΜΕ - Προβολή και προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας.
e-max.it: your social media marketing partner