Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21302/2019
11-06-2019
26-06-2019
Γεώργιο Καψάλη
Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
82332

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή     ON/OFF
Α. Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο στην Πληροφορική ΑΕΙ/TEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Β. Τουλάχιστον δέκα (10) έτη τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία από κτήσεως πτυχίου, στον τομέα της πληροφορικής. Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών εφαρμογής
  • 20 μόρια (έως και 2 μελέτες)
  • 50 μόρια (από 2 έως και 3 μελέτες)
  • 80 μόρια (άνω των 3 μελετών)
Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2: Θεματικές ενότητες συνέντευξης: Επίπεδο σπουδών, εμπειρίας και ικανότητας των υποψηφίων. Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του έργου.

Μη Γνώστης: 0 μόρια

Ενδιάμεσο επίπεδο: 10 μόρια

Ικανός: 20 μόρια

 

Συμμετοχή στην ανάπτυξη ιστοσελίδας με διαδρομές Προσκυνηματικού τουρισμού για την υλοποίηση του παραδοτέου D3.1.1 «Μελέτη Εφαρμογής για την ανάπτυξη «Multilingual Culture & Tourism Web Portal». Μέσω της ιστοσελίδας θα παρέχονται πληροφορίες επιλεγμένων θρησκευτικών μνημείων στη διασυνοριακή περιοχή, θα δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού εναλλακτικών διαδρομών σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών και θα προωθούνται τοπικές επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες της περιοχής. Οι υπηρεσίες ανάπτυξης της ιστοσελίδας περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενέργειες:

  • Ανάλυση απαιτήσεων (λειτουργικές απαιτήσεις, τεχνικές απαιτήσεις, αρχιτεκτονική/απαιτήσεις σχεδίασης, απαιτήσεις υπηρεσιών) και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών
  • Μεθοδολογία υλοποίησης (ομάδα έργου - σχήμα διοίκησης, φάσεις υλοποίησης, παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα)
  • Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
  • Κριτήρια επιλογής ή/και ανάθεσης (στην περίπτωση επιλογής της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής)
  • Διάρθρωση Τεχνικής Προσφοράς κυρίως έργου
e-max.it: your social media marketing partner