Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21815/2019
13-06-2019
28-06-2019
Αντώνιος Αδάμ - Αδέμ
INVESTMENT, DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT ACTION (IDEA)
82330
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομική Ανάλυση από AEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Βεβαίωση πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) ημεδαπής ή της αλλοδαπής ότι ο/η υποψήφιος/α είναι υποψήφιος διδάκτορας και η υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή να είναι στο χώρο της Πολιτικής Οικονομίας Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C21 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου1 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα. 3 μονάδες για κάθε μήνα συμμετοχής στο ερευνητικό πρόγραμμα ή στο φορέα με μέγιστο τους 12 μήνες (36 μονάδες)

1 Η απόδειξη της γνώσης γίνεται με τους τρόπους που αποδέχεται το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτοί ισχύουν.

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά με βάση τη ABS List ή και σε αναγνωρισμένες σειρές κειμένων εργασίας σε θέματα πολιτικής οικονομίας (Political Economy) ή και σε θέματα δημόσιας επιλογής (public choice)

Για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό:

- με βαθμολόγηση 4*: 8 μονάδες

- με βαθμολόγηση 3*: 6 μονάδες

- με βαθμολόγηση 2*: 4 μονάδες

- με βαθμολόγηση 1*: 2 μονάδες,

με μέγιστο τις 20 μονάδες.

 

Για κάθε δημοσίευση σε αναγνωρισμένες σειρές κειμένων εργασίας: 1 μονάδα

Άριστη γνώση χρήσης στατιστικών δεδομένων (καταχώρηση, επεξεργασία και ανάλυση) 30 μονάδες
Άριστη γνώση χρήσης στατιστικών - οικονομετρικών πακέτων (Stata και eviews) 30 μονάδες
   
Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1:
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

1Σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης καλούνται όλοι οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι που διαθέτουν πλήρως όλα τα απαιτούμενα προσόντα μετά από την κατάταξή τους με βάση τη βαθμολογία που έχουν λάβει όλοι οι υποψήφιοι χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στη βαθμολόγηση η βαθμολογία της συνέντευξης. Σε περίπτωση ισοψηφησάντων στην τρίτη θέση, καλούνται σε συνέντευξη όλοι οι ισοψηφήσαντες.

Συμμετοχή στα παραδοτέα 4.3.2 Coaching, mentoring and capacity building και 4.3.5 Training Seminars for social operators & enterpreneurs

e-max.it: your social media marketing partner