Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21968/2019
14-06-2019
01-07-2019
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
60910
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Χημεία ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ON/OFF
Υποψήφιος διδάκτορας ON/OFF
Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ON/OFF
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας ON/OFF
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 10 Μονάδες για κάθε δημοσίευση

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα 10 Μονάδες για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα
Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια 5 Μονάδες για κάθε εργασία
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Διερευνώνται:

α)η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 Μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 Μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 Μονάδες

  1. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση, Συντονισμός
  2. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 2: Δικτύωση, Σύνδεση με Ενδιαφερόμενους Φορείς, Διάδοση-Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων
  3. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 6: Πρωτόκολλα 2: Πρωτεωμική
  4. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 10: Εφαρμογή 1. Μελέτες για τη Βελτίωση της Θρεπτικής Αξίας, Ποιότητας, Ανάδειξη Ταυτότητας Τροφίμων
  5. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 11: Εφαρμογή 2. Έλεγχος Αυθεντικότητας, Γεωγραφικής προέλευσης
e-max.it: your social media marketing partner