Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22717/2019
24-06-2019
09-07-2019
Ιωάννη Φούντο
Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
82420
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος εγγεγραμμένος στο 7ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο (απαιτείται βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος στην οποία να εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα μέχρι τη ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης) (μέσος όρος στα μαθήματα 5-10) x 2,5 (μέγιστη βαθμολογία 25)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου) (βαθμολογία 1-10) x 2,5, (μέγιστη βαθμολογία 25)
Εμπειρία σε ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων αναζήτησης και επεξεργασίας γράφων (αριθμός μηνών) x 5, (μέγιστη βαθμολογία 25)
Συμμετοχή στην ανάπτυξη μεγάλων προγραμματιστικών project (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα) (αριθμός project) x 10, (μέγιστη βαθμολογία 25)

Σχεδιασμός δομών δεδομένων και αλγορίθμων για τη δρομολόγηση (μέρος του Παραδοτέου Π2.1 Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος)

e-max.it: your social media marketing partner