Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24589/2019
04-07-2019
19-07-2019
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
61290
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στα Οικονομικά ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Διδακτορικό τίτλο σπουδών από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με ειδίκευση σε θέματα αποτίμησης ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ή/ και μελέτες στον πρωτογενή τομέα 10 Μονάδες για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα/μελέτη
Εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης ή/ και διάγνωσης αναγκών

Έτη εμπειρίας έως 1 έτος: 5 Μονάδες

Έτη εμπειρίας 1 έως 3 έτος: 10 Μονάδες

Έτη εμπειρίας 3 και άνω: 15 Μονάδες

Εμπειρία στη διαχείριση έργων

Έτη εμπειρίας έως 1 έτος: 5 Μονάδες

Έτη εμπειρίας 1 έως 3 έτος: 10 Μονάδες

Έτη εμπειρίας 3 και άνω: 15 Μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 Μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 Μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 Μονάδες

  1. Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια
  2. Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια
  3. Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα)
e-max.it: your social media marketing partner