Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9973/2020
05-03-2020
23-03-2020
Δημόκριτος Τσουκάτος
Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
82464

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Χημείας  

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χημεία» ή “Ιατρική Χημεία» 

ΟN/OFF

Καλή γνώση Αγγλικής επιπέδου Lower ή ανώτερο

10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό καταλυτικών υλικών

40/100

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών FTIR, Raman, EPR

25/100

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση αναλυτικών  τεχνικών GC, GC MS

25/100

Βελτιστοποίηση ποσοστού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου (ΑΚ-2). (Συμμετοχή Ενότητα Εργασίας 6 «Βελτιστοποίηση ποσοστού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου (ΑΚ-2)»).

e-max.it: your social media marketing partner