Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10250/2020
06-03-2020
23-03-2020
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ
Μελέτη του μικροφύκους Dunaliella salina για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική
82588

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Ιχθυολόγου ΤΕ ή Ιχθυολόγου ΠΕ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε έρευνα σχετικά με τη Βιολογία Υδρόβιων ζωικών οργανισμών

5 μονάδες/μήνα (μέγιστο 60 μον)

Εμπειρία σε έργα σχετικά με την αλιεία και την αλιευτική βιολογία και την διαχείριση ερευνητικών έργων

5 μονάδες/μήνα (μέγιστο 60 μον)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε χρηματοοικονομικά

3 μονάδες/μήνα (μέγιστο 300 μονάδες)

Διακύμανση αφθονίας της Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές-Συλλογή, απομόνωση και πειραματική καλλιέργεια της Dunaliella salina, Πιλοτική/βιομηχανική καλλιέργεια της Dunaliella salina - Σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών κουκκίδων άνθρακα (νανοϋλικών) από Dunaliella, χαρακτηρισμός τους και ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών, Κατασκευή πρωτότυπου-συσκευής (prototype) κβαντικών κουκκίδων σε συνδυασμό με έξυπνες αναλυτικές εφαρμογές (smartphone Apps) για τη (βιο)χημική ανίχνευση μορίων - Τροποποίηση των κβαντικών κουκκίδων άνθρακα για στοχευμένη απεικόνιση φθορισμού καρκινικών κυττάρων και μελέτη τοξικότητάς τους. Έρευνα αγοράς για την παραγωγή, προώθηση και εμπορία των προϊόντων και ερευνητικών αποτελεσμάτων – Δράσεις διάχυσης και δημοσιότητάς τους και συγκεκριμένα δαχείριση του έργου, οικονομικά, γραφειοκρατικά, έρευνα αγοράς, κατασκευή ιστοσελίδας, δράσεις διάχυσης-δημοσιότητας

e-max.it: your social media marketing partner