Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10251/2020
06-03-2020
23-03-2020
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ
Μελέτη του μικροφύκους Dunaliella salina για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική
82588

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Τμήματος Βιολογίας ή Τμήματος Γεωπονίας,

Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα σχετικά με τη βιολογία υδρόβιων ζωικών οργανισμών

5 μονάδες/μήνα (μέγιστο 60 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε έργα σχετικά με την αλιεία και την αλιευτική βιολογία

3 μονάδες/μήνα (μέγιστο 300 μονάδες)

 

Διακύμανση αφθονίας της Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές-Συλλογή, απομόνωση και πειραματική καλλιέργεια της Dunaliella salina, Πιλοτική/βιομηχανική καλλιέργεια της Dunaliella salina - Σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών κουκκίδων άνθρακα (νανοϋλικών) από Dunaliella, χαρακτηρισμός τους και ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών, Κατασκευή πρωτότυπου-συσκευής (prototype) κβαντικών κουκκίδων σε συνδυασμό με έξυπνες αναλυτικές εφαρμογές (smartphone Apps) για τη (βιο)χημική ανίχνευση μορίων - Τροποποίηση των κβαντικών κουκκίδων άνθρακα για στοχευμένη απεικόνιση φθορισμού καρκινικών κυττάρων και μελέτη τοξικότητάς τους

e-max.it: your social media marketing partner