Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10313/2020
06-03-2020
23-03-2020
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
82721

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλου ισοδυνάμου πτυχίου/διπλώματος τμήματος θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας τμήματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην περιοχή της Τεχνολογίας Αλγορίθμων.

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικής.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού σε C και C++.

0-5

Επιστημονική δραστηριότητα στην περιοχή της τεχνολογίας αλγορίθμων.

0-10

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάλυση, καθώς και την υλοποίηση και πειραματική μελέτη προηγμένων αλγόριθμων για προβλήματα συνεκτικότητας σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας, τα οποία εντάσσονται στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

  • WP1 k-Connected Components και Maximal k-Connected Subgraphs: απασχόληση 7,2 ανθρωπομήνες με αμοιβή #11.520,00€#.
  • WP2 k-Reachability και Vertex-Dominators: απασχόληση 16,2 ανθρωπομήνες με αμοιβή #25.920,00€#.
  • WP4 Dynamic Algorithms: απασχόληση 7,2 ανθρωπομήνες με αμοιβή #11.520,00€#.
e-max.it: your social media marketing partner