Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10323/2020
06-03-2020
23-03-2020
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
82721

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλου ισοδυνάμου πτυχίου/διπλώματος τμήματος θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας τμήματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην περιοχή της Πληροφορικής.

ON/OFF

Εν ενεργεία υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικής.

ON/OFF

 

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού σε C και C++.

0-5

Πολύ καλή γνώση θεωρίας αλγορίθμων και δομών δεδομένων.

0-5

Επιστημονική δραστηριότητα στην περιοχή της τεχνολογίας αλγορίθμων.

0-5

Ο υποψήφιος διδάκτορας θα αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάλυση, καθώς και την υλοποίηση και πειραματική μελέτη προηγμένων αλγόριθμων για προβλήματα συνεκτικότητας σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας, τα οποία εντάσσονται στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

  • WP2 k-Reachability και Vertex-Dominators: απασχόληση 9,8 ανθρωπομήνες με αμοιβή #8.820,00€#.
  • WP3 Connectivity under Failures και Survivable Network Design: απασχόληση 15,9 ανθρωπομήνες με αμοιβή #14.310,00€#.
  • WP4 Dynamic Algorithms: απασχόληση 4,9 ανθρωπομήνες με αμοιβή #4.410,00€#.
e-max.it: your social media marketing partner