Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11005/2020
10-03-2020
26-03-2020
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
82706

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Πτυχίο Χημικού ή Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός x 2 μόρια (μέγιστη βαθμολογία 20)

2

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Χημεία ή στη Χημική Μηχανική της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός x 2 μόρια (μέγιστη βαθμολογία 20)

3

Διδακτορικός τίτλος σπουδών Χημείας ή Χημικής Μηχανικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

4

Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου (Γ2/C2)

ON/OFF

5

Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός εργασιών ή/και παρουσιάσεων x 1 μόριο (μέγιστη βαθμολογία 10)

6

Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κρίνεται με βάση το βιογραφικό και τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

Μήνες εμπειρίας x 2 μόρια (μέγιστη βαθμολογία 48)

7

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

2 μόρια

 

 

Παρασκευή και μελέτη σύνθετων υλικών PP-R 112-GF και παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων με υαλοΐνες στο ενδιάμεσο στρώμα (PP-R 112/PP-R 112-GF/PP-R 112), Παρασκευή και μελέτη των σύνθετων υλικών PP-R 112-GF με συμβατοποιητή PPR-g-MA και παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων με υαλοΐνες και συμβατοποιητή PPR-g-MA στο ενδιάμεσο στρώμα PP-R 112/PP-R 112-GF-PPR-g-MA/PP-R 112, Παρασκευή και μελέτη των νανοσύνθετων υλικών PP-R 112 - nanoadditives και παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων PP-R 112/ PP-R 112 - nanoadditives/PP-R 112, Ενίσχυση ακαυστότητας PVC –παραγωγή σωλήνων PVC με πρόσθετα (Ενότητες Εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner