Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11181/2020
11-03-2020
26-03-2020
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
IN SILICO TRIALS FOR DRUG TRACING THE EFFECTS OF SARCOMERIC PROTEIN MUTATIONS LEADING TO FAMILIAL CARDIOMYOPATHY — SILICOFCM
82390

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Δίπλωμα σε Computer Animation της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ΟΝ/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας σχετικά με υπολογιστικές πλατφόρμες τεχνολογίας νέφους

Έτη x 50 με max 150

Αποδεδειγμένη εμπειρία στo σχεδιασμό αρχιτεκτονικής υπολογιστικών πλατφόρμων τεχνολογίας νέφους

Έτη x 50 με max 100

   

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

WP7, T7.2 Design and implement standard interconnection between systems and T7.3 Refinement

e-max.it: your social media marketing partner