Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 35228/2020
30-09-2020
15-10-2020
ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
82336

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο θετικών επιστημών

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε διασυνοριακά προγράμματα Ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης

Διάρκεια σε μήνες:

-έξι(6) μήνες ή περισσότερο:50

- έως έξι (6) μήνες : 20

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική

- Άριστη Γνώση ( Γ2/C2) - 100

- Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1)-25

- Καλή Γνώση (Β2)- 10

- Μέτρια Γνώση (Β1)-0

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι ισοβαθμήσαντες θα κληθούν     σε προσωπική συνέντευξη.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, τότε απορρίπτεται.

Κάτω από 225 μόρια στη συνέντευξη σημαίνει ότι   δεν πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες για τη θέση και συνεπάγεται απόρριψη της   υποψηφιότητας.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, τότε απορρίπτεται. Κάτω από 225 μόρια στη συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες για τη θέση και συνεπάγεται απόρριψη της υποψηφιότητας.

1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις - 50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις -50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης- 0

Εισαγωγικές γνώσεις -50

Ενδιάμεσο στάδιο- 75

Ικανός-100

Συμμετοχή στο Παραδοτέο 3.1.1: Mapping Database setup: Collection and categorization of prexisting material, design of mapping layers.

e-max.it: your social media marketing partner