Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36792/2020
15-10-2020
30-10-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
61680

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανολόγου & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής (Π.Ε) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα χρηματοδοτούμενο ερευνητικό/ αναπτυξιακό έργο

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός Διπλώματος

Βαθμός Διπλώματος *1= (max 10 μόρια)

Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος *1= (max 10 μόρια)

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια και Επιστημονικά Περιοδικά

Πέντε (5) μόρια για κάθε δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό

Δύο (2) μόρια για κάθε Δημοσίευση σε Επιστημονικό Συνέδριο.

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20 Μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε συγγραφή, σύνθεση και έλεγχο κειμένων επιστημονικού περιεχομένου

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 2: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3-5 έτη: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας >5 έτη: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη.

Κατά τη συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες (τεστ), να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια κλπ. Θα τηρούνται επίσης πρακτικά.

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ανάλυση των ικανοτήτων & προσόντων για νέους φοιτητές και εργαζόμενους στον τομέα της Μηχανοτρονικής στην Ελλάδα (WP3),  υποστήριξη της διαδικασίας σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών μηχανοτρονικής επιπέδου 5 (WP4), αναζήτηση, αξιολόγηση και παρουσίαση τεχνολογικών θεμάτων συναφών με τη μηχανοτρονική και παρουσίασή τους στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα (WP6).

e-max.it: your social media marketing partner