Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 38471/2020
23-10-2020
09-11-2020
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
82660

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) (μέγιστη βαθμολογία 10)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή αντίστοιχος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) (μέγιστη βαθμολογία 10)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης: ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, πολυμέσα, εικονική πραγματικότητα, διαχείριση πολυτροπικών δεδομένων και γραφικά (με βάση το βιογραφικό).

(αριθμός έργων) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

  • Παραδοτέο D3.1.1.: Σύνταξη λειτουργικών προγραδιαφών συστήματος λογισμικού, SMART TOUR Platform Functional Specifications σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου. 
  • Παραδοτέο D4.1.1.: Σύνταξη μελέτης βέλτιστων πρακτικών τουρισμού της εμπειρίας και συναφών τεχνολογικών λύσεων, Experiential Tourism, Branding and Destination Management Tools σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.
  • Παραδοτέο D4.1.2.: Σύνταξη μελέτης για την Διαχείριση Περιεχομένου Πολλαπλών Καναλιών και Μορφών, Digital Content in the Era of Experience σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.         
  • Παραδοτέο D4.1.3.: Υποστήριξη του Δικτύου των Διασυνοριακών Φορέων Τυρισμού τηε Εμπειρίας, Διαδικτυακή καταγραφή και εργαλεια, Cross Border Network of Creative Experiences Actors σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.   
  • Παραδοτέο D4.1.4.: Υποστήριξη των Καινοτόμων Δράσεων Εκπαίδευσης των Χρηστών της Πλατφόρμας του έργου, User Training on SMART TOUR Technologies σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.
e-max.it: your social media marketing partner