Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39368/2020
30-10-2020
16-11-2020
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
82843

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς με αυτό

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Master) ή ισοδύναμο στη Βιολογία ή σε συναφή ειδικότητα

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ενζυμικές διεργασίες

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη για:

 

1. την πιστοποίηση των γνώσεων στις ενζυμικές διεργασίες

10

2. α. την αντίληψη του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης

10

β. την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και την κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης

10

Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπειρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα, μελέτη της επίδρασης των νέων παρασκευασθέντων ιχθυοτροφών στην ανάπτυξη, την υγεία και τη θρεπτική αξία εκτρεφόμενων ειδών ιχθύων (λαβράκι, τσιπούρα) καθώς και έρευνα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βιομηχανοποίηση νέου, καινοτόμου προϊόντος.

e-max.it: your social media marketing partner