Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39418/2020
30-10-2020
16-11-2020
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (FANTA)
82721

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλου ισοδυνάμου πτυχίου/διπλώματος τμήματος θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας τμήματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Εν ενεργεία υποψήφιος διδάκτορας ή μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικής.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πολύ καλή γνώση θεωρίας αλγορίθμων και δομών δεδομένων.

0-5

Επιστημονική δραστηριότητα στην περιοχή της τεχνολογίας αλγορίθμων.

0-5

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα αναλάβει το σχεδιασμό και την ανάλυση προηγμένων αλγόριθμων για προβλήματα συνεκτικότητας τα οποία εντάσσονται στο πακέτο εργασίας «WP4 Dynamic Algorithms».

e-max.it: your social media marketing partner