Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 40375/2020
03-11-2020
18-11-2020
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ENVIAQUAMAN)
82471

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:

• Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας, εκχύλισης, και προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε υδατικά δείγματα.

• Εφαρμογή τεχνικών χρωματογραφίας – φασματομετρίας μάζας για τον προσδιορισμό οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα και ψάρια ιχθυοκαλλιεργειών.

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 420 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2

70 μονάδες

 

 

-      Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος παρακολούθησης (ΕΕ2)
Π2.1: Αξιολόγηση του αυτόνομου πλωτού σταθμού καταγραφής και των δειγματοληψιών-αναλύσεων στο εργαστήριο.

e-max.it: your social media marketing partner