Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 41903/2020
11-11-2020
26-11-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries (SMARTiMONY)
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Σχολής Επιστήμης Πληροφορικής ή Συναφούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώσεις σε θέματα οργάνωσης πηγών πληροφόρησης

Όχι: 0 μόρια

Ναι:15 μόρια

Γνώσεις σε θέματα σημασιολογικού ιστού και θέματα σημασιολογικής επεξεργασίας της πληροφορίας

Όχι: 0 μόρια

Ναι:15 μόρια

Γνώσεις Γλώσσας προγραμματισμού PHP

Αριθμός εφαρμογών *1, max 5

Γνώσεις Γλώσσας προγραμματισμού Java

Αριθμός εφαρμογών *1, max 5

Γνώσεις Γλώσσας προγραμματισμού Javascript

Αριθμός εφαρμογών *1, max 5

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την οργάνωση της ροής πληροφοριών μεταξύ των εταίρων, συνεισφορά στον προγραμματισμό, εμφάνιση, βελτίωση και εισαγωγή στοιχείων και πληροφοριών στην ιστοσελίδα του έργου και στην επικαιροποίηση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα αναφορικά με τα αποτελέσματα, ειδήσεις και εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις κ.α. σύμφωνα με τις οδηγίες και κανονισμούς του Προγράμματος (WP2).

e-max.it: your social media marketing partner