Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

PILGRIMAGE TOURS AND PILGRIMAGES TO GREECE AND ALBANIA [PROSFORA]
10-06-2020
25-06-2020
Συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης του έργου και προετοιμασία μελέτης βιωσιμότητάς του (D.5.1.2: Project assessment and sustainability study)...

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
10-06-2020
25-06-2020
α) Αντικείμενο σύμβασης: prepare the financial and periodic reports (μέρος του Παραδοτέου D1.1.3: Project and financial reports) β) Αντικείμενο σύμβασης: prepare the initial version of the Project Communication plan and coordinate the contributions of other partners (μέρος του Παραδοτέου D2.1.3: Project Communication Plan) γ) Αντικείμενο σύμβασης: adjust actions of the Project Communication plan and coordinate the contributions of other partners (μέρος του Παραδοτέου D2.1.3: Project Communicat...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)
10-06-2020
25-06-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: EE4-Ολοκλήρωση συστήματος λογισμικού ProMiSi Αντικείμενο σύμβασης 2: EE5-Αξιολόγηση ProMiSi...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - GR INHERITED NETWORK"
05-06-2020
22-06-2020
Εκπαίδευση στα Κληρονομικά Καρδιαγγειακά Νοσήματα και στην Πρόληψη του Νεανικού Αιφνιδίου Θανάτου στο Εθνικό Δίκτυο Καρδιολογίας....

Q3D: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
01-06-2020
16-06-2020
Επεξεργασία, ανάλυση, αποτίμηση και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου που συλλέχθηκαν με διάφορες συσκευές από εκτυπούμενα 3Δ αντικείμενα (μέρος του παραδοτέου Π4.3)...

Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airports (INTER-PASS)
29-05-2020
15-06-2020
Υποστήριξη ομάδας εργασίας στη πληροφοριακή οργάνωση και διαχείριση του έργου, επικοινωνία με τους εταίρους και τον επικεφαλής εταίρο, σύνταξη αναφορών οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και εισαγωγή τους στην πληροφοριακή πλατφόρμα του Προγράμματος (WPM)....

Zr4+ MOFs με Εξαιρετική Ικανότητα Ρόφησης Τοξικών Ιόντων από το Νερό
21-05-2020
05-06-2020
Σύνθεση και χαρακτηρισμός μεταλλοργανικών πλεγμάτων Zr4+ για ρόφηση βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα....

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΤΡΙΣΥΣΤΑΔΙΚΑ ΤΡΙΠΟΛΥΜΕΡΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
15-05-2020
01-06-2020
ΕΕ1- Project Management 1.1. Project reports per 6 month intervals (total 6-month reports: 5) 1.2. Analytical Intermediate Project Report: Μ15 1.3. Analytical Final Project Report: Μ30 ΕΕ2- Polymer Synthesis and Molecular Characterization 2.1. Synthesis protocols for samples PB1,4-b-PS-b-PDMS and PB1,2-b-PS-b-PDMS: Μ12 2.2. Synthesis protocols for samples PS-b-PB1,4-b-PDMS and PS-b-PB1,2-b-PDMS: Μ12 2.3. Synthesis protocols for samples PS-b-PDMS, PS-OH and PDMS-OH: Μ15 ΕΕ3- Che...

Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries (SMARTiMONY)
14-05-2020
29-05-2020
Συμμετοχή στη διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια δυο (2) μελετών επίσκεψης σε Άρτα και Ηγουμενίτσα με στόχο τη δημιουργία του τουριστικού κινήτρου επίσκεψης και τη δημιουργία της ποιοτικής τουριστικής εμπειρίας. Συμβολή στη δημιουργία δέκα (10) «Δηλώσεων Σημαντικότητας», που θα τεκμηριώνουν την αξία επιλεγμένων μνημείων στην περιοχή προκειμένου να δημιουργηθεί η διασυνοριακή «Βιωματική Πολιτιστική Διαδρομή»», η οποία αποσκοπεί να καταστεί ως κύριο κίνητρο του τουριστικού ταξιδι...

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΠΟ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ (POLYCONF)
14-05-2020
29-05-2020
«Μελέτη της δυναμικής πολυμερών υπό διδιάστατο περιορισμό (σε νανο-πορώδη αλουμίνα) με χρήση διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης»....

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΠΟ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ (POLYCONF)
14-05-2020
29-05-2020
«Μελέτη της ανύψωσης πολυμερών σε νανο-πορώδη αλουμίνα με χρήση διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης»....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
11-05-2020
26-05-2020
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για (ΘΗ) θερμοηλεκτρικές εφαρμογές (ΕΕ2): Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ (ΕΕ4): Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6): Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής. ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
11-05-2020
26-05-2020
ΕΕ2- Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών  - Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης  - Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα  - ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
11-05-2020
26-05-2020
ΕΕ2 - Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών: - Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης - Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα - ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς...

IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems.
08-05-2020
25-05-2020
Γεωπόνος με εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης υδάτων, με αντικείμενο τη προσφορά υπηρεσιών διοικητικής εργασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου καθώς και χρήσης DSS με σκοπό την παροχή συμβουλών άρδευσης. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας WP1 και WP3. Συμμετοχή στα παραδοτέα: D1.1.2: Staff, >2 years experience in implementation of crossborder cooperation projects. Full time occupation for provision...

IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems.
08-05-2020
25-05-2020
Γεωπόνος με εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης άρδευσης με αντικείμενο τη προσφορά υπηρεσιών διοικητικής εργασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου καθώς και χρήσης DSS με σκοπό την παροχή συμβουλών άρδευσης. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας WP1 και WP3. Συμμετοχή στα παραδοτέα: D1.1.2: Staff, >2 years experience in implementation of crossborder cooperation projects. Full time occupation for provision...

PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
07-05-2020
22-05-2020
Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος κλιμακώσιμης και υψηλά διαθέσιμης επεξεργασίας ροών δεδομένων (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2: Ανάπτυξη Υποσυστημάτων)...

Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων (EcoVariety)
06-05-2020
21-05-2020
Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3 (Καλλιέργεια & αξιολόγηση ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων), στο/α πακέτο/α εργασίας: 3.1: Οδηγός καλλιέργειας επιλεγμένων οπωροφόρων δένδρων, 3.2.: Έκθεση εργασιών από την in situ καλλιέργεια επιλεγμένων δένδρων, 3.4: Έκθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης καρπών οπωροφόρων δένδρων...

ONCORECORDS: ΈΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
05-05-2020
20-05-2020
Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων. Ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. Επικύρωση των αποτελεσμάτων σε πραγματικές συνθήκες (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ12, ΕΕ13 και ΕΕ17)....

ONCORECORDS: ΈΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
05-05-2020
20-05-2020
Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων και ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ12 και ΕΕ13)....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
30-04-2020
18-05-2020
Αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και ψυχοκοινωνική εκτίμηση των ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ. Οργάνωση δράσεων στήριξης ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ καθώς και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές του ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.), και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. ...

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
30-04-2020
15-05-2020
Συμμετοχή στο task 06.1., HEIs - Company partnerships...

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
30-04-2020
15-05-2020
«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Ενοποίηση λογισμικού, ανάπτυξη οριζόντιων λειτουργιών και έλεγχος σωστής λειτουργίας.»...

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
30-04-2020
15-05-2020
«Βαθμονόμηση λογισμικού πρόγνωσης καιρού» και ειδικότερα «Βαθμονόμηση του λογισμικού πρόγνωσης καιρού WRF (Weather Research and Forecasting model) για την Βορειοδυτική Ελλάδα»....

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
30-04-2020
15-05-2020
«Επιχειρησιακή υλοποίηση, ρύθμιση και εκτέλεση της πλατφόρμας μοντελοποίησης πυρκαγιών και καιρού» και ειδικότερα «Ρύθμιση και εκτέλεση της πλατφόρμας μοντελοποίησης καιρού»....

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ
29-04-2020
14-05-2020
Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3 (Καλλιέργεια & αξιολόγηση ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων), στο/α πακέτο/α εργασίας: 3.1: Οδηγός καλλιέργειας επιλεγμένων οπωροφόρων δένδρων, 3.2.: Έκθεση εργασιών από την in situ καλλιέργεια επιλεγμένων δένδρων, 3.4: Έκθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης καρπών οπωροφόρων δένδρων....

HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
29-04-2020
14-05-2020
«Εντοπισμός θέσης με σύστημα αισθητήρων» και ειδικότερα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος συλλογής, διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων»....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
27-04-2020
12-05-2020
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 (D3.2.1 Product Development, D3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)....

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
27-04-2020
12-05-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP3/ Task 3.3 Integration of models outcomes and delivery of the stratification tool, Task 3.4 Validation of the different models and the stratification tool. Αντικείμενο σύμβασης 2: WP7/ Task 7.1 Evidence-based communication and dissemination. Αντικείμενο σύμβασης 3: WP8/Task 8.1 Project Management.  ...

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
27-04-2020
12-05-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP3/Task 3.1 Computational model of plaque progression. Αντικείμενο σύμβασης 2: WP8/Task 8.1 Project Management....

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
27-04-2020
12-05-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP3, Task 3.1 Computational model of plaque progression. Αντικείμενο σύμβασης 2: WP7, Task 7.1 Evidence-based communication and dissemination....

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
27-04-2020
12-05-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP3, Task 3.1 Computational model of plaque progression, Task 3.2 Agent based model of plaque progression....

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
27-04-2020
12-05-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP5, Task 5.3 Coordination of the prospective clinical study and data collection. Αντικείμενο σύμβασης 2: WP8, Task 8.1 Project Management and Administration, Task 8.5 Gender Equality Monitoring....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
22-04-2020
07-05-2020
Συνεισφορά στη μελέτη για τις διασυνοριακές πολιτιστικές διαδρομές μεταξύ Ελλάδας και Απουλίας καθώς και στον εντοπισμό και καταγραφή καλλιτεχνικών καλών πρακτικών, συνεισφορά τη SWOT ανάλυση, συμμετοχή στην προετοιμασίας της πρόσκλησης, την προώθηση και ενεργοποίηση αλλά και τη διαχείριση της διαδικασίας επιλογής και υποστήριξης των Ελλήνων Εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων που θα συμμετάσχουν στα μουσικοθεατρικά εργαστήρια που θα διοργανωθούν στην Άρτα (WP3)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
22-04-2020
07-05-2020
Υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, βελτίωση και προσαρμογή της ηλεκτρονικής οπτικής ταυτότητας του έργου, επικαιροποίηση και προσαρμογή της σε ηλεκτρονικά μέσα, επικαιροποίηση των προτύπων σχεδίων, υποστήριξη στον  προγραμματισμό και την ανάπτυξη της κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολλαπλών επιπέδων και συμβολή στην διοργάνωση της τελικής εκδήλωσης του έργου (WP2)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
22-04-2020
07-05-2020
Συνεισφορά στο σχεδιασμό και δημιουργία γραφικών, τον προγραμματισμό και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, την σχεδίαση και δημιουργία εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο, εφαρμογών για δικτυακά και εικονικά περιβάλλοντα απαραίτητων για τη δημιουργία του εικονικού περιβάλλοντος των επιλεγμένων αξιοθέατων στην Άρτα (WP2)....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
22-04-2020
07-05-2020
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας που αφορούν δύο επιλεγμένα αξιοθέατα στην περιοχή της Άρτας καθώς επίσης και σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας για τα συγκεκριμένα αξιοθέατα, εξασφαλίζοντας προσβασιμότητα μέσω διαδικτύου και κινητών συσκευών από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο χρήστη (WP4)....

PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
21-04-2020
06-05-2020
Έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού για την ολοκλήρωση και βελτίωση του συστήματος Proximiot καθώς και για την επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. Διεξοδικές δοκιμές για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος και να αποκλειστούν τυχόν δυσλειτουργίες της πλατφόρμας....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
21-04-2020
06-05-2020
ΕΕ2: Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών- Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία, ΕΕ4: Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
21-04-2020
06-05-2020
Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων επιγραφών (ΕΕ1), Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών (ΕΕ2)...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
16-04-2020
04-05-2020
ΕΕ2 - Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς ...

ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
16-04-2020
04-05-2020
ΕΕ2 - Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών ΘΗ Ενισχυτικών Δομών: Μελάνια νανοσωματιδίων για ΘΗ ιεραρχικές ίνες άνθρακα: Στρατηγικές χημικής τροποποίησης Μέθοδοι, τεχνικές και πρωτόκολλα χημικής τροποποίησης & νανοεπικαλύψεων ινών άνθρακα ΘΗ χαρακτηρισμός ινών άνθρακα και βελτιστοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς ...

Ο "δρόμος του τυριού" ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή
13-04-2020
28-04-2020
Συμμετοχή στο «D3.1.2 Diagnosis Study of Primary Sector Value Chains in Greek-Albanian CB area & Analysis of Tourism Sector Potential in Greek area»....

Ο "δρόμος του τυριού" ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή
13-04-2020
28-04-2020
Συμμετοχή στο Παραδοτέο: D3.1.2 Diagnosis Study of Primary Sector Value Chains in Greek-Albanian CB area & Analysis of Tourism Sector Potential in Greek area»....

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΟΚΙΔΙΑΚΩΝ
13-04-2020
28-04-2020
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 2: Μελέτη των επιλεγμένων ΑΦΦ της χλωρίδας της Ηπείρου ως προς την αντιμικροβιακή, αντιπρωτοζωική και αντιοξειδωτική τους δράση in vitro....

MHEALTH ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (GLUCOSEML)
13-04-2020
28-04-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: ΕΕ1-Εξατομικευμένη Προβλεπτική Μοντελοποίηση της Γλυκόζης στο Διαβήτη Τύπου 1. Αντικείμενο σύμβασης 2: ΕΕ4- Μελέτη Αξιολόγησης....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (NANOCEUTICALS)
10-04-2020
27-04-2020
Οικονομοτεχνική μελέτη και Ανάλυση Κύκλου Ζωής (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου Ε.Ε.5)...

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
09-04-2020
24-04-2020
Η διερεύνηση της επίδρασης φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών (ΦΑΦ) στην ποιότητα και τον χρόνο συντήρησης υπό ψύξη διαφόρων ειδών κρεάτων που παράγονται στην Ήπειρο και συγκεκριμένα του χοιρινού, βόειου, κοτόπουλου, αιγοπρόβειου και αμνοεριφίων. Το έργο αποσκοπεί να αποδείξει ότι εάν τα κρέατα που παράγονται στην Ήπειρο κατεργαστούν με συγκεκριμένα ΦΑΦ ή μίγματα αυτών, θα διαθέτουν αφενός καλύτερη ποιότητα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά αφετέρου αυξημένο χρόνο συντήρησης σε νωπή κατάσταση έτσι ώστε...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
09-04-2020
24-04-2020
Εξαγωγή στοιχείων, εισαγωγή δεδομένων, στατιστική επεξεργασία, κατηγοριοποίηση, αρχειοθέτηση εγγράφων, κατάθεση εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΓΝΙ....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών - HERMES
07-04-2020
22-04-2020
Συμμετοχή στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για μια πολυεπίπεδη  διαδικτυακή πλατφόρμα που θα ενισχύσει τη διασύνδεση των φορέων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (WP5)...